Författaranvisning

Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, med syftet att tillgängliggöra forskningsresultat på svenska om äldre personers levnadsbetingelser, hälsa och situation i samhället för en bred publik av forskare, praktiker och kliniker, beslutsfattare, intresserad allmänhet och inte minst äldre personer själva.

Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade bidrag från både akademi och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.

Manuskript i digitalt format tas emot löpande för bedömning och publiceras löpande på vår webbsajt. Vårt mål är att återkomma inom två månader från manusinlämning med besked om accept och/eller behov av kompletteringar. Vi ger också ut minst en tryckt utgåva per år, där vi samlar det digitala materialet. 

Med tidskriften hoppas vi främja långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad. Möjligheten att publicera fackgranskade texter kan både stimulera forskningen inom äldreområdet och synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen.

Kontakta gärna redaktionen för att diskutera en artikelidé eller färdigt manuskript:

Mikael Mildén, redaktör
mikael.milden@aldreicentrum.se
Tfn: 08-690 58 20

Vi välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre och åldrande, från det biologiska åldrandets processer till frågor som rör vård, omsorg och välfärd för äldre personer. Vi strävar efter att publicera artiklar med hög relevans och användbarhet:

 • Originalartiklar som presenterar resultat från empiriska studier.
 • Översiktsartiklar och metaanalyser som belyser eller utvärderar publicerade studier/metoder.
 • Teoretiska artiklar som diskuterar generella metodologiska frågor och problem, eller utifrån existerande forskning söker utveckla teorier.

Bedömningen av relevans för publicering utgår från fem screeningfrågor som ger vägledning om manuskriptet ryms inom ramen för det vetenskapliga supplements syfte och målgruppernas intressen.

 1. Rör frågeställningen äldres levnadsbetingelser och/eller äldres situation i samhället?
 2. Adresserar artikeln en kliniskt/praktiskt relevant och aktuell frågeställning?
 3. Är syfte, frågeställning och metod tydligt beskrivna?
 4. Finns godkännande från etisk kommitté?
 5. Är artikeln välskriven?

För arbetet med att bedöma artiklar för publicering ansvarar ett vetenskapligt redaktionsråd. Varje manuskript granskas dessutom av minst två oberoende ämnesexperter, som också ger förslag på hur manuskriptet eventuellt behöver kompletteras eller revideras. Bedömningen av vetenskaplig kvalitet utgår från vedertagna instrument beroende på typ av studie.

Efter att insända bidrag accepterats för publicering genomgår de en redaktionell revidering i samråd med författarna. Målet är att språkligt göra artiklarna mer lättillgängliga för ovana läsare av vetenskapliga studier.

Manuskript får i sin helhet inte tidigare vara publicerade eller ingivna för bedömning av annan tidskrift eller förlag. Vi tar däremot gärna emot manuskript baserade på en publicering på annat språk eller som utgör en bearbetning av en mer omfattande rapport på svenska. Om studien inte varit föremål för etisk granskning ska detta motiveras.

Manuskriptet ska vara skrivet på svenska. Vi publicerar artiklar skrivna i aktiv verbform och uppmanar författarna att skriva effektivt och tydligt. Textens omfång begränsas till 5 000 ord exklusive referenser

ÖNSKAD DISPOSITION

 • Kort sammanfattning (abstract) som redovisar syfte, metod, resultat och slutsatser i både en svensk och en engelsk version. (Maximalt 1 000 tecken vardera, inklusive mellanslag.)
 • Tre kortfattade punkter med huvudsakligt budskap från resultat och diskussion. (Dessa kommer att redigeras in i en faktaruta i artikelns inledning.)
 • Inledning som ger en allmän bakgrunds­beskrivning samt redovisar teoretiska utgångspunkter, syfte, frågeställningar och avgränsningar.
 • Metodavsnitt som ger möjlighet att bedöma resultatens tillförlitlighet.
 • Resultat, gärna med illustrativa tabeller och figurer, med utförliga tabell- och figurtexter (ha gärna som mål att figuren ska kunna plockas ur sitt sammanhang men ändå gå att förstå tillsammans med sin text).
 • Diskussion av resultaten i förhåll­ande till studiens syfte samt teori och tidigare forskning.
 • I de fall det är påkallat vill vi också ha en redovisning för etiska överväganden och godkännanden, finansiering, intressekonflikter och författarnas bidrag till studien.
 • Referenser. (Vi använder Vancouver-systemet, där referenserna i den löpande texten indikeras med en siffra inom hakparentes och källförtecknas i den ordning som de först förekommer.)