Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie

Författare

  • Ebba Ekman Högskolan Kristianstad och Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Elin Skoog Högskolan Kristianstad och Skånes universitetssjukhus Malmö
  • Jeanette Johansson Högskolan Kristianstad
  • Kerstin Blomqvist Högskolan Kristianstad

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.11

Abstract

Värdighet är ett centralt begrepp inom svensk hälso- och sjukvård. Äldre personer är ofta i en utsatt position i vården på grund ett trefaldigt underläge – institutionellt, existentiellt och kognitivt – vilket kan hota deras värdighet.

I denna litteraturstudie ville vi beskriva äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. 14 kvalitativa artiklar matchade våra sökkriterier. Vi granskade artiklarna med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall och genomförde analysen enligt Fribergs analysmodell.

Upplevelsen av värdighet går huvudsakligen att sammanfatta i tre utsagor: (a) När du har tid för mig upplever jag att min värdighet stärks, (b) När jag blir inkluderad i beslutsfattande gällande min vård främjas min värdighet, (c) Att bli sedd för den jag är och inte för mitt kroppsliga åldrande främjar min värdighet.

Relationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för att hjälpa äldre personer att bevara sin värdighet. Här är resurser viktiga, både i form av sjuksköterskans kunskap och organisationens förutsättningar att främja denna relation.

 

Older persons experience of dignity in the encounter with the nurse. A literature study

Dignity is a concept central to Swedish healthcare. However, a threefold – institutional, existential, and cognitive – disadvantage can place older persons in a vulnerable position which threatens their dignity.

In this literature study, we describe how older persons experience dignity in their encounters with nurses. 14 qualitative scientific articles matched our search criteria in databases focused on nursing. We reviewed the articles with a template for qualitative studies and carried out the analysis according to Friberg's five-step model.

The experience of dignity can mainly be summarised in three statements: (a) When you have time for me, I experience that my dignity is strengthened, (b) When I am included in decision making about my care, my dignity is promoted, (c) To be seen for who I am and not for my physical ageing promotes my dignity.

The relationship between nurse and patient is important for helping older persons retain their dignity. Conducive organisational conditions and knowledge among nurses for promoting the relationship are there­by key resources for retaining older persons’ dignity.

Referenser

Baillie L. Patient dignity in an acute hospital setting: a case study. International journal of nursing studies. 2009;6(1):23-37. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.08.003

Blomqvist K, Orrung Wallin A, Beck I. HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Högskolan Kristianstad; 2016.

Chase J. Caring for frail older adults during covid-19: integrating public health ethics into clinical practice. Journal of the American geriatrics society. 2020;68(8):1666-70. https://doi.org/10.1111/jgs.16666

Dwyer L-L, Andershed B, Nordenfelt L, Ternestedt B-M. Dignity as experienced by nursing home staff. International journal of older people nursing. 2009;4(3):185-93. https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2008.00153.x

Dwyer L-L, Nordenfeldt L, Ternestedt B-M. Three nursing home residents speak about meaning at the end of life. Nursing ethics. 2008;15(1):97-109. https://doi.org/10.1177/0969733007083938

Edlund M. Människans värdighet: ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen [doktorsavhandling]. Åbo akademi; 2002.

Eurostat. Quality of life indicators – health. [internet] I: Eurostat. Statistics explained. [citerad ­2020-05-07] Hämtad från: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quality_of_life_indicators_-_health#Europeans_live_longer_and_healthier_lives

Folkhälsomyndigheten. Psykisk ohälsa vanligt bland äldre personer [internet]. Folkhälsomyndigheten; 2019. [uppdaterad 2019-09-06; citerad 2020-05-07] Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/september/psykisk-ohalsa-vanligt-bland-aldre-personer/

Franklin L-L, Ternestedt B-M, Nordenfeldt L. Views on dignity of elderly nursing home residents. Nursing ethics 2006;13(2):131-46. https://doi.org/10.1191/0969733006ne851oa

Friberg F. Att utforma ett examensarbete. I: Friberg F, redaktör. Dags för uppsats. Studentlitteratur; 2017. s. 83-96.

Hall S, Dodd RH, Higginson IJ. Maintaining dignity for residents of care homes: a qualitative study of the views of care home staff, community nurses, residents and their families. Geriatric nursing. 2014;35(1):55-60. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2013.10.012

Halldórsdóttír S. Caring and uncaring encounters in nursing and health care: Developing a theory [doktorsavhandling]. Linköpings universitet; 1996.

Henricson M, Billhult A. Kvalitativ metod. I: Henricson M, redaktör. Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Studentlitteratur; 2017. s. 111-118.

Holmberg M, Valmari G, Lundgren SM. Patients' experiences of homecare nursing: balancing the duality between obtaining care and to maintain dignity and self-determination. Scandinavian journal of caring sciences. 2012;26(4):705-12. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.00983.x

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763). Socialdepartementet.

Høy B, Lillestø B, Slettebø Å, Sæteren B, Heggestad AKT, Caspari S m fl. Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents’ perspective on dignity in nursing homes. International journal of nursing studies. 2016;60(4):91-98. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.03.011

International council of nurses. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening; 2017.

Jegermalm M, Lundgren D, Östlund L. Formell och informell omsorg. I: Ernsth Bravell M, Östlund L, redaktörer. Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi. Gleerups; 2020. s. 267-97.

Kerr D, Crone R, Dunning T. Perspectives about dignity during acute care for older people and their relatives: A qualitative study. Journal of clinical nursing. 2020;29(21-22):4116-27. https://doi.org/10.1111/jocn.15438

Kjellström S, Sandman L. Etikboken: Etik för vårdande yrken. Studentlitteratur; 2015.

Krekula C. Ålderism – ett brott mot de mänskliga rättigheterna? I: Blomqvist K, Edberg A-K, Ernsth Bravell M, Wijk H, redaktörer. Omvårdnad och äldre. Studentlitteratur; 2017. s. 627-33.

Kristensson Uggla B. Personfilosofi – filosofiska utgångspunkter för personcentrering inom hälso- och sjukvård. I: Ekman L, redaktör. Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Liber; 2020. s. 58-105.

Maben J, Adams M, Peccei R, Murrells T, Robert G. ”Poppets and parcels”: the links between staff experience of work and acutely ill older peoples’ experience of hospital care. International journal of older people nursing. 2012;7(2):83-94. https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2012.00326.x

Molin J, Graneheim UH, Ringnér A, Lindgren B-M. Patiens’ experiences of taking part in Time Togehter – A nursing intervention in psychiatric inpatient care. International journal of mental health nursing, 2019;28(2):551-59. https://doi.org/10.1111/inm.12560

Nordenfelt L. Begreppet värdighet. I: Nordenfelt L, redaktör. Värdighet – i vården av äldre personer. Studentlitteratur; 2010. s. 63-103.

Oosterveld-Vlug MG, Pasman HRW, van Gennip IE, Willems DL, Onwuteaka-Philipsen BD. Changes in the personal dignity of nursing home residents: a longitudinal qualitative interview study. Plos one. 2013;8(9):e73822. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073822

Oosterveld-Vlug MG, Pasman HRW, van gennip IE, Muller MT, Willems DL, Onwuteaka-Philipsen BD. Dignity and the factors that influence it according to nursing home residents: a qualitative interview study. Journal of advanced nursing. 2014;70(1):97-106. https://doi.org/10.1111/jan.12171

Ostaszkiewicz J, Tomlinson E, Hutchinson AM. ”Dignity”: A central construct in nursing home staff understandings of quality continence care. Journal of clinical nursing. 2018;27(11-12):2425-2437. https://doi.org/10.1111/jocn.14293

Patientlagen (SFS 2014:821). Socialdepartementet.

Šaňáková Š, Čáp J. Dignity of elderly adults from the perspective of nurses: a qualitative descriptive study. Central European journal of nursing and mid­wifery. 2018; 9(4):906-14. http://dx.doi.org/10.15452/CEJNM.2018.09.0023

Shenton, AK. Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for information. 2004;22(2):63-75. 2004;22(2):63-75. http://dx.doi.org/10.3233/EFI-2004-22201

Skoog E, Ekman E. Äldres upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan [examensarbete på internet]. Högskolan Kristianstad; 2020. Hämtad från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Ahkr%3Adiva-21709

Slettebø A, Sæteren B, Caspari S, Lohne V, Rehnsfeldt AW, Heggestad AKT m fl. The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity. Scandinavian journal of caring sciences. 2017;31(4):718-26. https://doi.org/10.1111/scs.12386

Socialstyrelsen. Vård och omsorg om äldre [broschyr]. Socialstyrelsen; 2020.

Svensk sjuksköterskeförening. Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad [broschyr]. Svensk sjuksköterskeförening; 2018.

Tauber-Gilmore M, Addis G, Zahran Z, Black S, Baillie L, Procter S m fl. The views of older people and health professionals about dignity in acute hospital care. Journal of clinical nursing, 2018;27(1-2):223-34. https://doi.org/10.1111/jocn.13877

Utredningen om patientens rätt. Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127). Fritze.

Walsh K, Kowanko I. Nurses’ and patients’ perceptions of dignity. International journal of nursing practice. 2002;8(3):143-51. https://doi.org/10.1046/j.1440-172X.2002.00355.x

Webster C, Bryan K. Older people’s views of dignity and how it can be promoted in a hospital environment. Journal of clinical nursing, 2009;18(12):1784-92. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02674.x

Titelsida för artikel Ekman m fl

##submission.downloads##

Publicerad

2023-02-23

Referera så här

Ekman, E., Skoog, E., Johansson, J., & Blomqvist, K. (2023). Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 3(1), 5–20. https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.11

Nummer

Sektion

Artiklar