Det här är en gammal version publicerad 2023-05-26. Läs senaste versionen.

Hemtjänstchefer om personalens språk och barriärer i skriven och talad svenska

Författare

  • Palle Storm Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
  • Anneli Stranz Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.15

Abstract

Personalbrist har lett till att utrikesfödda kvinnor och män framhålls som en viktig rekryteringsbas inom äldreomsorgen. Därmed har frågor om språkkunskaper blivit alltmer uppmärksammade.

Syftet med denna studie var att fokusera på hur hemtjänstchefer resonerar kring utmaningar när personal som redan arbetar i hemtjänsten, eller vid rekrytering, har brister i det svenska språket. Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med 15 hemtjänstchefer verksamma i både offentliga och privata verksamheter i Stockholmsområdet.

Resultaten visar att cheferna hade ansvar att själva ­hantera ett spektrum av dilemman rörande språkbrister. De utvecklade strategier för att säkra kvaliteten på omsorgen. Det var vanligt att ge en person i uppdrag att kon­trollera och justera dokumentation. Cheferna konstruerade även språktester och fokuserade på informella ­värden, och därmed mindre på formella språkkunskaper. Genom handlingsutrymmet har cheferna förhandlat fram minimi­krav för språkkunskaper, för att kunna anställa och behålla personal, samtidigt som de riskerar en försämrad verksamhet.

 

Homecare managers on care workers’ language ­abilities and barriers in written and spoken Swedish

In response to the lack of staff in social care for older people, foreign-born women and men are proffered as an important recruitment base for the sector. Consequently, issues around language skills have gained increasing attention.

The aim of this study was to focus on how homecare managers reason around the challenges presented when migrant care workers lack Swedish language skills, whether already working in homecare, or at the point of recruitment. The study is based on semi-structured interviews with 15 homecare managers in both public and private sector services in greater Stockholm.

The findings show that the responsibility fell to managers alone to handle a wide spectrum of dilemmas concerning language deficits. Managers developed strategies to ensure care quality, including devising language tests, focusing on caring attributes rather than formal language skills, or allocating a specific person the task of checking and correcting documentation. Via their actions, the managers have negotiated a minimum standard of language attainment in the employment and retention of care workers, which simultaneously poses a risk to service delivery.

Referenser

Behtoui A, Boréus K, Neergaard A, Yazdanpanah S. Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work. Ethnic and racial studies. 2020: 43(16), :155–74. https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1734220

Evans T. ”Street-level bureaucracy management and the corrupted world of service”. European journal of social work. 2016: 19(5), 602-15. https://doi.org/10.1080/13691457.2015.1084274

Giertz J, Jönson H. Har invandrare som arbetar i äldreomsorgen en besvärligare situation än sina svenskfödda kollegor? Socialvetenskaplig tidskrift. 2018: 25(1), 1-22. https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.1.2379

Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:2). Edita Västra Aros.

Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research. 2005: 15(9):1277-88. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Hultqvist S, Hollertz S. ”Det är klart att de vet vad uppgivenhet betyder”: Kommunikation och språk i vård- och omsorgsutbildning på Komvux. Nordic journal of vocational education and training. 2021;11(2), 25-45. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111225

Karlsson A-M, Nikolaido Z. Writing about caring: Discourses, genres and remediation in elder care. Journal of applied linguistics and professional practice. 2011; 8(2), 123-43. http://dx.doi.org/10.1558/japl.v8i2.123

Karlsson I. Att leda i kommunal äldreomsorg. Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter – exemplet Halland [Licenciatuppsats]. Växjö universitet; Rapportserie i socialt arbete; 2006: 7.

Lagercrantz All K. Delaktighet och lärprocesser i en yrkesutbildning. En studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildning vid Komvux [Doktoravhandling]. Stockholms universitet; 2017.

Paul E. Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasiets lärarutbildning. Vård och omsorgselversmöte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker [Doktorsavhandling]. Stockholms universitet; 2017.

Plejert C, Jansson G. Tvärkulturella möten i äldreomsorgen: språk, kommunikation och demenssjukdom. I Torres S och Magnussón F (red). Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv. Studentlitteratur; 2021. s. 197-216.

Socialdepartementet. Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20). Norstedts juridik.

Socialdepartementet. Uppdrag att ta fram ett språkbedömningsstöd för verksamheter inom äldreomsorgen (S2022/02057) [internet]. Regeringskansliet [citerad 2022-09-01]. Hämtad från https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/04/uppdrag-att-ta-fram-sprakbedomningsstod-for-verksamheter-inom-aldreomsorgen

Socialdepartementet. Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80). Norstedts juridik.

Socialstyrelsen. Förutsättningar och stöd för första linjens chefer. Kartläggning av första linjens chefer i äldreomsorgen. Socialstyrelsen; 2021.

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialdepartementet.

Statistiska centralbyrån. Yrkesregistret med yrkesstatistik. Anställda 16–64 år i riket efter yrke. (4-siffrig SSYK 2012), födelseregion och kön. År 2014–2018 [internet]. Statistiska centralbyrån [citerad 2022-09-01]. Hämtad från https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208E/YREG53

Storm P. Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor [Doktorsavhandling]. Stockholms universitet; 2018.

Storm P, Lowdnes R. ”I don’t care if they call me black”. The impact of organisation and racism in Canadian and Swedish nursing homes. International journal of care and caring. 2021: 12(4), 631-50. https://doi.org/10.1332/239788221X16274947510507

Svensson K, Johnsson E, Laanemets L. Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. Natur och kultur; 2010.

Szebehely M, Stranz A, Strandell R. Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Stockholms universitet. Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete; 2017:1.

Widerberg K. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur; 2002.

Åtgones G, Storm P. Perspectives on migrant care workers in the long-term care sector: Identity politics and othering. Nordic journal of migration research. 2022: 12(4), 469-84. https://doi.org/10.33134/njmr.477

Titelsida för Storm och Stranz artikel

##submission.downloads##

Publicerad

2023-05-26

Versioner

Referera så här

Storm, P., & Stranz, A. (2023). Hemtjänstchefer om personalens språk och barriärer i skriven och talad svenska. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 3(1), 35–46. https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.15

Nummer

Sektion

Artiklar