Transformation av kunskap om åldrande och hälsa i samverkan med parter utanför akademin – erfarenheter från fyra forskningscentrum

Författare

  • Oskar Jonsson Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet
  • Lennart Magnusson Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
  • Elizabeth Hanson Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
  • Albert Westergren Fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad
  • Synneve Dahlin-Ivanoff Sektionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
  • Qarin Lood Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet
  • Maria Haak Fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad
  • Stig Ålund CASE och UserAges brukarråd, Lunds universitet, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
  • Susanne Iwarsson Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.17

Abstract

För att överbrygga gapet mellan forskning och praktik har initiativ för att transformera kunskap blivit allt viktigare. Med transformation av kunskap avser vi förhållningssätt och aktiviteter där forskare och andra samhällsaktörer samverkar för att syntetisera, utbyta, skapa, överföra och tillämpa kunskap för att öka den praktiska användningen av forskningsresultat och därmed främja hälsa och välfärd.

Denna studie är genomförd inom programmet UserAge – ett samarbete mellan fyra forskningscentrum – och bygger på självgranskning, med syftet att beskriva erfarenheter av att transformera kunskap. Data utgjordes av dokument, intervjuer, återkoppling och seminarier med företrädare för de fyra forskningscentrumen och parter utanför akademin. Vi redogör för gynnsamma strategier för samordning av forskningssamverkan som främjar hälsa och välfärd: ömsesidighet, öppenhet och ­inkludering. Resultaten visar att det krävs mötesplatser, resurser, tid, vägledning och stöd, samt engagemang från både forskare och parter utanför akademin.

 

Knowledge translation within ageing and health in collaboration with actors outside academia – experiences from four research centers

To bridge the gap between research and practice, initiatives to facilitate knowledge translation have become increasingly important. By knowledge translation, we mean approaches and activities where researchers and other stakeholders collaborate to synthesise, exchange, create, transfer, and apply knowledge to increase the practical use of research results and promote health and welfare.

This study is carried out within the UserAge program – a collaboration between four research centers – and is based on self-evaluation, with the aim to describe experiences of knowledge translation. The data consisted of documents, interviews, feedback, and seminars with representatives of the four research centers and partners outside academia linked to these. We outline favorable strategies for coordinating research collaborations that promote health and welfare: reciprocity, transparency, and inclusion. The findings show that meeting places, resources, time, guidance, support and commitment from both researchers and partners outside academia are required.

Referenser

Bammer G. Key issues in co-creation with stakeholders when research problems are complex. Evidence and policy. 2019;15(3):423–35. https://doi.org/10.1332/174426419X15532579188099

Benner M, Sörlin S. Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv [internet]. Vinnova; 2015. VA 2015:02. [citerad 20 juni 2022]. Hämtad från: https://www.vinnova.se/publikationer/samverkansuppgiften-i-ett-historiskt-och-institutionellt-perspektiv

Berge I. Ge alla en chans att vara med – Brukarinvolvering i forskning med och för sköra äldre personer [licentiatuppsats, internet]. Göteborgs universitet; 2021 [citerad 20 juni 2022]. Hämtad från: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70824

Eklund K, Wilhelmson K, Landahl S, Ivanoff-Dahlin S. Screening for frailty among older emergency department visitors: validation of the new FRESH-screening instrument. BMC Emergency medicine. 2016;16(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/s12873-016-0087-0

Ellen ME, Panisset U, de Carvalho IA, Goodwin J, Beard J. A knowledge translation framework on ageing and health. Health policy. 2017;121(3):282-91. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.12.009

Europeiska kommissionen. Horizon Europe strategic plan (2021–2024) [internet]. Publications office of the European union; 2021. [citerad 20 juni 2022]. Hämtad från: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/horizon_europe_strategic_plan_2021-2024.pdf

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (Proposition 2020/21:60) [internet]. Utbildningsdepartementet; 2020 [citerad 20 juni 2022]. Hämtad från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige

Frögren J. On user involvement in research on ageing and health [doktorsavhandling, internet]. Lunds universitet; 2022 [citerad 7 november 2023]. Hämtad från: https://portal.research.lu.se/files/141889523/e_spik_ex_Joakim.pdf

Hanson E. Magnusson L. Sennemark E. Blended learning networks supported by information and communication technology: An intervention for knowledge transformation within family care of older people. Gerontologist, 2011;51(4), 561-570. https://doi.org/10.1093/geront/gnr015

Hanza MM, Reese AL, Abbenyi A, Formea C, Njeru JW, Nigon JA m fl. Outcomes of a community-based participatory research partnership self-evaluation: The Rochester healthy community partnership experience. Progress in community health partnerships. 2021;15(2):161-75. https://doi.org/10.1353/cpr.2021.0019

Hedvall P-O. Universell utformning – ett diskussionsunderlag. I: Styrutredningen för funktionshinderspolitiken. Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). Norstedts juridik; ss. 287-300.

Iwarsson S, Edberg A-K, Dahlin Ivanoff S, Hanson E, Jönson H, Schmidt SM. Understanding user involvement in research in aging and health. Gerontology and geriatric medicine. 2019;5: 1-10. https://doi.org/10.1177/2333721419897781

Jonsson O, Iwarsson S. Scrutinizing the collaboration criterion in research: how do policy ambitions play out in proposals and assessments? Scientometrics. 2022;127(8), 4675-4696. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04428-0

Jönson H, redaktör. UserAge. Att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Lunds universitet; 2023. Research reports in social work; 2023:2.

Laustsen CE. Involving professionals in research: In the field of ageing and health [doktorsavhandling, internet]. Lunds universitet; 2022 [citerad 20 juni 2022]. Hämtad från: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/115127766/Christine_E._Laustsen_KAPPA_WEBB.pdf

Lincoln YS. Guba EG. Naturalistic inquiry. Sage publications; 1985.

Lood Q, Hermansen Østby R, Hultqvist S, Edvardsson D, Dahlin-Ivanoff S. Uncovering hidden abilities for participation in research through photo-elicitation interviews: a view on participatory research with people living in residential care facilities. Research involvement and engagement. 2023;9(1), 9. https://doi.org/10.1186/s40900-023-00422-9

Magnusson L, Nolan MR, Hanson E, Berthold H, Andersson BA. Developing partnerships with older people and their family carers: the ÄldreVäst Sjuhärad model. Quality in ageing and older adults. 2001;2(2):32-8. https://doi.org/10.1108/14717794200100015

Malm C. Involving informal carers in health and social care research [doktorsavhandling, internet]. Linnéuniversitetet; 2022 [citerad 20 juni 2022]. Hämtad från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1657778/FULLTEXT01.pdf

Mattsson T, Giertz L. Vulnerability, law, and dementia: an interdisciplinary discussion of legislation and practice. Theoretical inquiries in law. 2020; 21(1), 139-159. https://doi.org/10.1515/til-2020-0007

McKibbon KA, Lokker C, Wilczynski NL, Ciliska D, Dobbins M, Davis DA m fl. A cross-sectional study of the number and frequency of terms used to refer to knowledge translation in a body of health literature in 2006: a Tower of Babel? Implementation science. 2010;5(1):1-11. https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-16

Nguyen T, Graham ID, Mrklas K.J, Bowen S, Cargo M, Estabrooks CA m fl. How does integrated knowledge translation (IKT) compare to other collaborative research approaches to generating and translating knowledge? Learning from experts in the field. Health research policy and systems. 2020;18:35. https://doi.org/10.1186/s12961-020-0539-6

Nivestam A. Health-promoting aspects of preventive home visits for older persons: An individual and a societal perspective [doktorsavhandling, internet]. Lunds universitet; 2022 [citerad 8 december 2023]. Hämtad från: https://portal.research.lu.se/en/publications/health-promoting-aspects-of-preventive-home-visits-for-older-pers

Nowotny H, Scott P, Gibbons M. Rethinking science. Knowledge and the public in the age of uncertainty. Polity press; 2001.

O’Brien MA, Carson A, Barbera L, Brouwers MC, Earle CC, Graham ID m fl (2018). Variable participation of knowledge users in cancer health services research: results of a multiple case study. BMC Medical research methodology. 2018;18:150. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0593-8

O’Donoughue Jenkins L, Kelly PM, Cherbuin N, Anstey KJ. Evaluating and using observational evidence: The contrasting views of policy makers and epidemiologists. Frontiers in public health. 2016 Dec 6;4:267. https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00267

Oliver K, Kothari A, Mays N. The dark side of coproduction: do the costs outweigh the benefits for health research? Health research policy and systems. 2019;17(1):33. https://doi.org/10.1186/s12961-019-0432-3

Pablos-Mendez A, Shademani R. Knowledge trans­lation in global health. Journal of continuing education in the health professions. 2006;26(1):81-6. https://doi.org/10.1002/chp.54

Perez Vico E. En översikt av forskningen om samverkansformer och deras effekter. I: Berg M, Fors V, Willim R, redaktörer. Samverkansformer: Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. Studentlitteratur; 2018. s. 29-50.

Straus SE, Tetroe J, Graham I. Defining knowledge translation. CMAJ. 2009 Aug 4;181(3-4):165-8. ­https://doi.org/10.1503/cmaj.081229

Ståhl A, Iwarsson S. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre i den lokala miljön. Demonstrationsprojekt ”Kom så går vi”. Slutrapport. Sammanfattning. Vägverket Region Skåne; 2007. Publikation 2007:109.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Vetenskaps­rådet; 2017.

Världshälsoorganisationen WHO. Knowledge translation framework for ageing and health. Världshälso­organisationen WHO; 2012.

Walter I, Davies H, Nutley S. Increasing research impact through partnerships: evidence from outside health care. Journal of health services research and policy. 2003 Oct;8 Suppl 2:58-61. https://doi.org/10.1258/135581903322405180

Westergren A. Action-oriented study circles facilitates efforts in nursing homes to ”go from feeding to serving”: conceptual perspectives on knowledge translation and workplace learning. Journal of aging research. 2012:ID 627371:13 s. https://doi.org/10.1155/2012/627371

Artikelns titelsida

##submission.downloads##

Publicerad

2024-01-30

Referera så här

Jonsson, O., Magnusson, L., Hanson, E., Westergren, A., Dahlin-Ivanoff, S., Lood, Q., … Iwarsson, S. (2024). Transformation av kunskap om åldrande och hälsa i samverkan med parter utanför akademin – erfarenheter från fyra forskningscentrum. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 4(1), 15–32. https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.17

Nummer

Sektion

Artiklar